Verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen VZW Lions Kortrijk Leie en degene die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van VZW Lions Kortrijk Leie (‘de Klant’), met uitsluiting van enige voorwaarden van de Klant.  Door zijn bestelling verklaart de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
   
 2. VZW Lions Kortrijk Leie handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement (waarbij “tickets” betekent: toegangstickets, parkeertickets, drank- en eetbons, sponsorformules,… ).
   
 3. VZW Lions Kortrijk Leie annuleert tickets indien de Klant niet betaalt binnen de betalingstermijn onverminderd recht op schadevergoeding.  Eventuele taksen en heffingen vallen ten laste van de Klant.  Bestelde tickets worden niet terugbetaald noch teruggegeven.
   
 4. Tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden. 
   
 5. Indien VZW Lions Kortrijk Leie het evenement annuleert, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een latere editie van het evenement zonder terugbetaling.  Het staat VZW Lions Kortrijk Leie evenwel vrij tot terugbetaling over te gaan.

VZW Lions Kortrijk Leie is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van het evenement kan worden gewijzigd, uitgesteld of verhinderd (waaronder: plots uitvallen van installaties en materieel, stakingen, sluitingen, overheidsmaatregelen, sociale onrust, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, pannes, verkeersproblemen, natuurrampen, brand, transportproblemen, brandstoftekort,… en de gevolgen van dat alles).
 

 1. VZW Lions Kortrijk Leie streeft er naar informatie op haar website actueel en juist te houden.  Zij biedt geen garantie daaromtrent.  Zij is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruiken van de site. 
   
 2. De Klant verbindt zich ertoe dat zijn meegedeelde persoonsgegevens juist en volledig zijn. Zoniet kan VZW Lions Kortrijk Leie de bestelling weigeren of annuleren. Deze gegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen partijen en kunnen worden bijgehouden om de goede werking daarvan te garanderen of aan te tonen.  De Klant heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres tickets@atasteforcharity.be ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van VZW Lions Kortrijk Leie. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten via een schriftelijk verzoek.
   
 3. De Klant - consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 Wetboek Economisch recht voorziet niet uitoefenen voor catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. De klant - niet-consument evenmin
   
 4. Mochten bepalingen uit deze algemene voorwaarden of delen daarvan nietig of niet afdwingbaar zijn, blijven de overige gelden en verbinden partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een alternatief dat gemeenschappelijke bedoeling van partijen best benadert.
   
 5. VZW Lions Kortrijk Leie is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op of rondom de locatie van het evenement.
   
 6. Het is mogelijk dat de Klant voor het evenement wordt gefouilleerd. Wie zich daaraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op teruggave van enige gelden.
   
 7. De relatie tussen de Klant en VZW Lions Kortrijk Leie is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van VZW Lions Kortrijk Leie bevoegd.